De Alkmaarderhout

De Hout, in de volksmond, is door de afwisseling van oude boompartijen, grasvelden en de stadsboerderij een zeer aantrekkelijk en bijzonder gebied, welke dateert uit 1607. De gemeente Alkmaar ziet  dan in dat de hardwerkende burgerij een wandelbos nodig heeft om te ontspannen. Alle bomen in het park zijn aangeplant, een deel daarvan heeft een monumentale en of waardevolle status in de gemeente Alkmaar. Wat de boomsoorten betreft zijn er veel essen, iepen, eiken, lindebomen en ook beuken te vinden. Daarnaast staat er een vleugelnootboom, twee Hongaarse eiken en een zeer oude Plataan (150 jaar). Naar schatting staan er in het beoogde kap bosgebied 28 bomen die ouder dan 50 jaar zijn, waarvan er zeker zes meer dan honderd jaar zijn en twee bomen nog veel ouder. Ook zijn daar momenteel 30 soorten paddenstoelen, door een actief lid, geteld. Er zijn vooral veel echte honingzwammen op het vele dode hout wat er ligt, maar ook een mooie toef van de Schubbige bundelzwam en die zie je tegenwoordig niet zoveel meer.

Los van die bomen staan er ook een aantal iconische elementen: een hele oude meidoorn, een paar (staande) dode bomen met veel spechtengaten en grote Rhodondendrons. De onderbeplanting in het park is wel bijzonder te noemen. De zogeheten ‘stinzenplanten’, typische bosplanten, zijn hier in vele soorten en aantallen te vinden zoals daslook, vingerhelmbloem en nog 50 andere soorten.

Naast de vele stinzenplanten zijn er veel paddenstoelen in het park te vinden. Vooral in de Wilhelminalaan en de parallel lopende Hardraverslaan zijn het er heel veel, tot nu toe 158 soorten. Wat de fauna betreft zijn er verschillende diersoorten te vinden in de Hout. Vogels zijn goed vertegenwoordigt in het bos en stadspark, zoals de Nachtegaal, de boomklever, de groene specht, de grote bonte specht, mezen, de appelvink en vleermuizen. De vleermuis is van grote waarde en geniet daarmee een belangrijke, wettelijke, bescherming.

Gezondheid

Een natuurlijke omgeving kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens. Natuur kan bijdragen aan herstel van stress, het kan aanzetten tot sociaal contact, het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen, het kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen en het kan stimuleren tot bewegen. Wageningen University & Research onderzoekt het optimaal inrichten en beheren van de groene ruimte, de invloed van de inrichting van het landschap en de stedelijke omgeving op de sociale veiligheid en mogelijkheden om de bestaande groene ruimte beter te benutten en het gedrag van mensen hiermee te beïnvloeden. Een groene omgeving verhoogt dus de kwaliteit van ons leven.

Werkgroep Red de Hout

Er wordt vanaf begin oktober door een groep enthousiaste, creatieve, kundige, betrokken natuurliefhebbers, die met hart en ziel staan voor het behoud van de Alkmaarderhout gewerkt aan o.a. het bekend maken van de plannen, omtrent het vernieuwbouwplan van het MCA. Zoals je gelezen hebt betekent dat dat er voor deze plannen, min. 8000 m2 bos verloren gaat. Aangezien de gemeenteraad van Alkmaar deze plannen in de achterkamertjes, tijdens het zomer reces, heeft gemaakt, merken we dat maar weinig mensen van deze plannen en consequenties op de hoogte zijn.

Het algemene doel van de actiegroep is om de ecologie van Alkmaar en haar omgeving te beschermen, te versterken en – waar mogelijk – beter te laten aansluiten op omliggende natuurgebieden of waardevolle ecologische zones. Activiteiten die de ecologie, de natuurwaarden en/of het aangezicht, de rust en stilte bedreigen, zullen – desnoods via juridische weg – worden aangevochten of bestreden.

Red de Hout heeft specifiek tot doel het oudste cultuurstadspark van Nederland, te weten de Alkmaarse Hout (of Alkmaarderhout), waaronder ook de Westerhout valt, in al haar luister te beschermen en – waar mogelijk – uit te breiden. Hierbij gaat het met name om behoud en versterking van de bijzondere ecologie en de rijke natuurwaarden van dit gebied in de ruimste zin des woords.

Sinds wij flyers uitdelen en verspreiden, in gesprek gaan met de mensen op straat en in de Hout, groeit het ledenaantal van onze ‘Red de Hout’ Facebookgroep-pagina gestaag. Daarnaast is er een flinke stijging te zien van het aantal handtekeningen bij de, petitie ‘Red de Hout’.

De actie wordt breed gedragen!!

In december staat de Hout weer op de agenda van de Alkmaarse gemeenteraadsvergadering. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen door hen voor een bestemmingsplanwijziging en daarop volgend de kapvergunningen. Een gemeente die bouwwerkzaamheden wil uitvoeren, gebruikt een (wettelijk) bestaande goedgekeurde gedragscode. Bij een controle moet ze dit kunnen aantonen. Maakt ze geen gebruik van een bestaande gedragscode, dan moet ze een ontheffing voor de werkzaamheden aanvragen.

Om tegen die wijziging bezwaar te kunnen maken, is het van groot belang dat we als werkgroep een rechtspersoon zijn. We zijn nu een stichting in oprichting. Binnenkort gaan we naar de notaris voor het opstellen van de officiële stukken voor een stichtingsvorm.

Flora en Faunawet

De Flora en Faunawet stelt dat het noodzakelijk is om een natuurtoets plaats te laten vinden. Een ecologisch adviesbureau dient deze natuurtoets uit te voeren. Bij mogelijke overtreding van artikelen in de Flora en Faunawet, bijvoorbeeld door verstoring van beschermde (verblijfplaatsen van) diersoorten, is de aanvraag van een Ontheffing Flora en faunawet noodzakelijk. De toetsende instantie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij willen de gemeente wijzen op de noodzaak van deze  natuurtoets en hier publiciteit aan geven. Wij willen graag zelf een natuurtoets laten uitvoeren door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.